Advokatbyrån Mark-Andersch & Marmstedt AB

Sibyllegatan 49

114 42 Stockholm

Ekonomisk familjejuridik

Äktenskapsskillnad & Bodelning

En äktenskapsskillnad är formellt sett inte svår att genomföra. Är båda parterna överens ansöker parterna gemensamt om äktenskapsskillnad varefter äktenskapsskillnaden som regel beviljas av tingsrätten, ibland först efter en viss betänketid. Äktenskapskillnad kan dock i praktiken vara betydligt mer komplicerad då den ofta involverar en rad andra frågor såsom t ex. vårdnad om barn, underhåll, fördelning av egendom, rätt till bostad m.m.

Tveka inte att kontakta advokatbyrån inför en förestående eller pågående äktenskapsskillnad. Vi tillser att Dina rättigheter tas tillvara och att Du erhåller vad Du har rätt till och vi handhar dessutom samtliga kontakter med motparten om Du så önskar.

Bodelning

Bodelning mellan makar kan ske såväl under pågående äktenskap som när äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad/skilsmässa eller dödsfall. Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder. Bodelning mellan sambor sker vid separation om någon av samborna begär det. Vid bodelningen delas Er gemensamt anskaffade bostad och bohag efter avräkning för skulder. Kan Ni i något av fallen ovan inte enas om delningen kan bodelningsförrättare tillsättas. Detta innebär, i sista hand, att bodelningen görs under tvång. Det är alls inte ovanligt att en bodelningstvist kan bli långvarig.

Det är påfrestande att leva i en konflikt. Vi hjälper dig att genomföra en bodelning på ett korrekt och effektivt sätt.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap. Har Du frågor kring vad ett äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev eller har andra frågor kring ekonomisk familjejuridik tveka inte att höra av Dig till advokatbyrån så hjälper vi Dig/Er i Ditt/Ert ärende.

Samboavtal

Om man inte har något samboavtal skall bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk delas när samboförhållandet upphör. Detta gäller oavsett vem som betalt för egendomen.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är en handling där man förklarar att man överlåtit något till någon. En gåva kan vara ett förskott på arv.

Har Du kring äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev eller har andra frågor kring ekonomisk familjejuridik tveka inte att höra av Dig till advokatbyrån så hjälper vi Dig i just Ditt/Ert ärende.